ANBI

Doelstelling

De instandhouding en uitbreiding van de museumcollectie in het Stadsmuseum Woerden, alsmede het begeleiden van schenkingen en legaten ten behoeve van het Stadsmuseum.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6
3441 BG Woerden

RSIN nummer

855210497

 

Actuele beleidsplan

Algemeen

Voornaamste beleidsdoelen zijn:

 • het versterken, promoten en ondersteunen van het Stadsmuseum Woerden door middel van de Stichting Vrienden van het Stadsmuseum
 • de instandhouding en de uitbreiding van de museumcollectie
 • het begeleiden van schenkingen en legaten ten behoeve van het Stadsmuseum

Activiteiten

Daartoe zal het stichtingsbestuur de komende jaren de volgende activiteiten ontplooien:

 • het organiseren van bijeenkomsten van de Vrienden van het Stadsmuseum; deze bijeenkomsten zijn mede bedoeld om de tentoonstellingen van het Stadsmuseum onder de aandacht te brengen en toe te lichten door middel van inleidingen, ontmoetingen met kunstenaars, rondleidingen en gesprekken met de leiding van het museum. Deze bijeenkomsten worden ongeveer drie maal per jaar georganiseerd en worden omlijst met muziek en gedichten. Tevens worden tijdens deze vriendenbijeenkomsten bijzondere acties toegelicht en wordt ernaar gestreefd – indien gewenst – sponsorgelden voor deze acties te verkrijgen.
 • het werven van nieuwe vrienden van het Stadsmuseum.
 • het houden van presentaties/inleidingen voor bepaalde doelgroepen, zoals de leden van serviceclubs.
 • het adviseren van het bestuur en de leiding van het Stadsmuseum door suggesties aan te dragen voor bijzondere exposities en adviezen ten aanzien van het verhogen van bezoekersaantallen en het management van het Stadsmuseum. Daartoe wordt regelmatig met het bestuur en de leiding/conservator van het museum overlegd.
 • het onderhouden van een eigen website: www.vriendenstadsmuseumwoerden.nl
 • het organiseren van speciale campagnes ter verkrijging van nieuwe kunstwerken en de permanente expositie daarvan, zoals de campagne Leo Gestel, gericht op het inrichten van een ruimte waar nieuw verkregen werk van Gestel permanent tentoongesteld zal zijn (2015-2016).
 • het organiseren en financieren van een jaarlijkse sterexpositie, zoals de expositie Schatten van Woerdenaren” in 2016.
 • het gericht uitnodigen van allerlei groepen waarvoor speciale rondleidingen worden georganiseerd.
 • activiteiten gericht op het behoud van het Stadsmuseum, zoals gesprekken met het stadsbestuur.
 • het schrijven van columns over actuele exposities, kunstenaars ter promotie van het Stadsmuseum.
 • het onderhouden van relaties met de lokale media.
 • het mede uitgeven/vormgeven/sponsoren van brochures/catalogi ten behoeve van tentoonstellingen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de stichting komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen.

Bestuurssamenstelling

De heer D. Launspach – voorzitter
Mevrouw C. Leenheer – voorzitter
De heer F. Lander – secretaris
Mevrouw N. de Groot-Pasman – bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 


Scroll naar boven