Privacy

PRIVACYBELEID VAN Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden, Kerkplein 6, 3441 BG Woerden, telefoonnummer secretariaat 06-28641126, KvK nummer 63378523, website https://www.vriendenstadsmuseumwoerden.nl

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via bovenvermeld telefoonnummer en via contact@vriendenstadsmuseumwoerden.nl

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden en voor welk doel
2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

d) indien van toepassing: voor- en achternaam partner

e) overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
f) gegevens over uw activiteiten op onze website

2.2 Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor Vriendenbijeenkomsten en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden,

c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, en/of donaties af te wikkelen.

d) Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

e) uw naam, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het Stadsmuseum Woerden. U kunt zich te allen tijde voor deze nieuwsbrieven afmelden bij het Stadsmuseum waarna ook uw gegevens bij het Stadsmuseum verwijderd zullen worden.

2.3       Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden en u te informeren over de ontwikkelingen van Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u te informeren via e-mail of brief over activiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden en om u uit te nodigen voor Vriendenbijeenkomsten. Afmelding voor deze informatie is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing (in geval van e-mail) of een brief aan ons secretariaat.

3. Bewaartermijnen

Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de volgende bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst:

a) https://www.e-boekhouden.nl voor onze boekhouding en facturering. De facturen bevatten een (beveiligde) betaallink van https://www.pay.nl
b) https://www.pay.nl voor betalingen van de facturen (zowel iDeal als Overboeken).
c) https://www.mailchimp.com voor het maken en versturen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 5.1       Via de ledenadministratie van Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2       Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3       Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: contact@vriendenstadsmuseumwoerden.nl

6. Wijzigingen

 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Scroll naar boven